Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Bodedex forte 5 litrov

Vyberte Objem:
48,90 € s DPH
40,75 € bez DPH
Kuriér na adresu pondelok 11. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta pondelok 11. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Samočistiaci prostriedok na nástroje – patentovaný systém

Bodedex ® forte je moderný samočistiaci prípravok na nástroje a je vhodný predovšetkým pre termolabilné aj termostabilné lekárske inštrumenty a laboratórne zariadenia. Výhodou tohto inovatívneho prípravku je dôkladné, ale zároveň jemné odstraňovanie biologických znečistení, zvyškov krvi, proteínov, sekrétov, tukov, biofilmu a röntgenových kontrastných látok.

Veľká čistiaca sila.

Rozpúšťa zvyšky röntgenovej kontrastnej látky, rozpúšťa biofilmy.

Vysoká kompatibilita.

Je možné použiť v ultrazvukových kúpeľoch.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), Alcohols, C12-14 ethoxylated (CAS: 68439-50-9) [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. EUH208 Obsahuje: reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (CAS: 55965-84-9), formaldehyd (CAS: 50-00-0). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Parametre

EAN 4031678016518
MPN 9802503
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 5000 ml