Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Korsolex basic 5 litrov

Vyberte Objem:
68,90 € s DPH
57,42 € bez DPH
Kuriér na adresu pondelok 24. júna
2,89 €
Predajne a odberné miesta pondelok 24. júna
2,09 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Dezinfekčný prípravok na báze aldehydu vhodný na dezinfekciu termolabilných aj termostabilných nástrojov.

aldehydový dezinfekčný prípravok pre vyšší stupeň dezinfekcie.

široké spektrum účinnosti vrátane účinku proti neobaleným vírusom

vynikajúca materiálová znášanlivosť

Korsolex ® basic je vhodný pre manuálnu dezinfekciu termostabilných aj termolabilných nástrojov (vr. flexibilných endoskopov). Je vhodný pre dezinfekciu ponorením a pre všetky zavedené cirkulačné metódy.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: glutarál (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-ín-1,4-diol (CAS: 110-65-6) Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Len na profesionálne použitie.

Parametre

EAN 4031678000050
MPN 9801527
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 5000 ml