Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Mikrobac forte 20ml

Vyberte Objem:
0,65 € s DPH
0,54 € bez DPH
Kuriér na adresu piatok 8. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta piatok 8. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Dezinfekčný prípravok bez obsahu aldehydov na šetrnú dezinfekciu plôch a povrchov.

široké spektrum účinnosti

dobrý čistiaci účinok

veľmi dobrá materiálová znášanlivosťvhodný aj na dezinfekciu priestorov určených na spracovanie potravín.

Mikrobac forte je vhodný pre každodennú dezinfenkčnú očistu všetkých vodeodolných povrchov v oblastiach, kde je preferovaná dezinfekcia bez parfumácie.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchorid (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5). Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.  PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.  Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Parametre

EAN 4049500185431
MPN 8956653
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 20 ml