Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Bacillol AF 5 litrov

Vyberte Objem:
54,90 € s DPH
45,75 € bez DPH
Kuriér na adresu piatok 8. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta piatok 8. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Rýchle pôsobiaci dezinfekčný prípravok na báze alkoholu so širokým spektrom účinnosti. Nezanecháva rezíduá

hotový roztok

rýchle a komplexné pôsobenie

široká materiálová kompatibilita s povrchmi odolnými proti alkoholu

vyschýna bez zanechania stôp

dobre zvlhčí povrch, bez aldehydov, farbív a parfumácie

Bacillol ® AF je vhodný pre rýchlu dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu postrekom a utretím, predovšetkým tam, kde je okrem rýchleho účinku kladený aj požiadavka na zaschnutie bez zanechania akýchkoľvek rezíduí.

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár. Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Parametre

EAN 4031678058341
MPN 9812461
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 5000 ml